REZERWACJA SPRZĘTU - 530 777 473 kontakt@imglobal.pl

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Wzór umowy

 

Zawrta w dniu: …. w Dobrodzień pomiędzy: adres: Nip.: zwanym dalej wyjmującym.

a : … adres: Nip.: Nip. EU.: zwanym dalej najemcą

1 §

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem wynajętych narzędzi : Wiertarek Bosch i Makita, Szlifierek kontowych Makita, Wkrętarek Mulwauke, Zaciskarek Viega, Obcinaków do rur Rems, Rydgid, Wiertnicy Rems, Młota SDS Plus Milwauke, Zgrzewarki doczołowej Rems, Giętarki Rems, Gwintownicy Rems, Zacisków: Viega, Ładowarki Fimax, oraz innych ujetych w wystawionych rachunkach/fakturach Zwanych dalej “rzeczą” i oddaje rzecz Najemcy do używania

2 §

1. Wynajmujący oświadcza, że rzecz jest w pełni sprawna i wolna od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.

2. Wynajmujący oswiadcza że w razie awarii rzeczy podczas użytkowania wymieni ją na inną w pełni sprawną w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Najemcę

3.Wynajmujacy oświadcza że poniesie wszystkie koszty zwiazane z naprawami powierzonych rzeczy.

4.Wynajmujacy oswiadcza że w przypadku kradzieży powierzonych rzeczy nie będzie dochodził od najemcy jakichkolwiek roszczeń tyko i włącznie wówczs gdy:

-Najemca wykaże że w odpowiedni sposób zabezpieczył powierzone rzeczy przed kradzieżą

-Zgłosi fakt zaistniałej kradzieży odpowiednim organom „ Policji „

 

3 §

1.Najemca zobowiązuje się płacić na rzecz Wynajmującego czynsz w wysokości za każdą dobe wynajętego jednego narzędzia, w zależności od rodzaju i funkcji jaką ma wykonywać powierzone narzędzie.

2.Najemca ma prawo każdorazowo negocjować cenę za wynajęcie poszczególnych narzędzi lub pakietu narzędzi.

3.Zwarzywszy na odległość zezwala się karzdej ze stron na negocjacje: Telefoniczną, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4.Wynajmujący ma prawo do oszacowania kwoty za wynajete narzędzie lub pakietu narzędzi jednak każdorazowo przed wystawieniem rachunku musi uzgodnić zaistniały fakt z najemcą, w szczególności jeżeli najemca będzie dobierał lub zdawał wynajęte rzeczy.

5.Czynsz najmu bedzie płatny miesiecznie na rachunek Wynajmującego NR. PL 74105011711000009237138177, Dozwolona jest forma płatności w formie gotówkowej.

6.Czynsz najmu będzie płacony na podstawie wystawionych Faktur/Rachunków przez Wynajmujacego w terminie wskazanym na dokumencie.

 

4 §

1. W dniu zawarcia umowy Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości : 00,00 PLN na zabezpieczenie roszczeń Wynajującego wynikających z umowy, w szczególności z tytułu pogorszenia rzeczy na skutek urzytkowania niezgodnego z instukcją obsługi lub z tytułu zaległości w zapłacie czynszu, przysługujacych mu w dniu zwrotu rzeczy.

2. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej w terminie 2 dni od dnia zwrotu rzeczy po wygaśniecciu najmu, z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z roszczeń, o których mowa powyżej.

5 §

1. Najemca nie może oddać rzeczy do używania na podstawie odpłatnego bądź nieodpłatnego stosunku prawnego osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie lub w inny spsób.

2. Najemca nie może dokonywać w rzeczy zmian ani ulepszeń bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.

3. Najemca zobowiązuje się do utrzymania rzeczy w należytym stanie, w tym dokonywania na własny koszt bierzącej konserwcji powieżonych rzeczy.

6 §

1. Umowa zostaje zawarta na okres od roku do roku.

2. Po wygasnieciu umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu rzecz/ rzeczy w stanie niepogorszonym z zastrzeżeniem normalnego zużycia.

 

7 §

1. W przypadku gdy umowa została zawarta na czas oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego terminu, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny wypowiedzenia umowy strony uznają w szczególności : Nieterminową zapłatę za wynajem, używanie rzeczy niezgodnie z jej przeznaczeniem

8 §

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Najemca :

  • zalega z zapłatą za jeden okres płatności powyżej 60 dni

  • dokonał w rzeczy zmian lub ulepszeń bez wymaganej zgody Wynajmującego

9 §

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10 §

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i podlegają prawu Polskiemu oraz będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla Wynajmującego.

11 §

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wynajmujący Najemca

SPRZĘT BUDOWLANY
DLA PROFESJONALISTÓW

Jak zarezerwować ?

1. Zdzwoń - 530 777 473

lub mailowo kontakt@imglobal.pl

2. Wybierz sprzęt

Wybierz sprzęt który chcesz wypożyczyć widoczny w zakładce  - SPRZĘT DO WYNAJMU / CENNIK

3. Określ termin wynajmu i odbierz sprzęt